ประกาศผลเรียนซ้ำและการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ประกาศผลเรียนซ้ำและการลงทะเบียนเรียนซ้ำ แจ้งผ่านครูที่ปรึกษา แต่ละระดับชั้น โดยผู้ปกครองรับทราบและร่วมลงทะเบียน กับนักเรียน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ google form

กำหนดการดังนี้

25 พ.ย.-24 ธ.ค.64 ดำเนินการเรียนซ้ำ
27-28 ธ.ค. 64 ครูส่งผลเรียนซ้ำ
10 ม.ค. 65 ประกาศผลเรียนซ้ำ

***หมายเหตุ วันที่ผู้ปกครองพานักเรียนมารับวัคซีน ตามระดับชั้น อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำเพิ่มเติมได้ โดยให้มาติดต่อด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2