ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานโครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องสมาร์ททีวี และระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ

Read more

ร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และชุดเครื่องขยายเสียงในห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ

Read more

ร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและห้องน้ำบนอาคารเรียน

ประกาศ

Read more

ร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคาเรียน 1 เป็นห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนธัญบุร

Read more