โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
คำถาม-คำตอบ

ตอบ มี 2 ระดับ

    – มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) หลักสูตร 2 ปี

    – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หลักสูตร 2 ปี

ตอบ การรับสมัครมี 2 ครั้ง/ปี ช่วงเวลาประมาณ

เทอม 1 ช่วงวันที่ 1 เมษายน – 5 พฤษภาคม

เทอม 2 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม

ตอบ
   – หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.6 หรือเทียบเท่า

   – หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 หรือเทียบเท่า

ตอบ สามารถเทียบโอนได้ โดยใช้เวลาเรียนรวมอย่างน้อย 2 เทอม ( 1 ปี)

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ถ้าไม่จบจากโรงเรียนเดิม สามารถนำผลการเรียน ม.1-ม.3 มาเทียบโอนได้

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ถ้าไม่จบจากโรงเรียนเดิม สามารถนำผลการเรียน ม.4-ม.6 มาเทียบโอนได้

ตอบ

– วุฒิการศึกษา ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ)
– สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชนตนเอง 1 ฉบับ
– ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ตอบ ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นโครงการเรียนฟรีจากรัฐบาล

ตอบ

ช่องทางที่ 1 สามารถสมัครเรียนได้ ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

ช่องทางที่ 2 สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์โรงเรียนธัญบุรี

ตอบ ติดต่อโรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี โทร 0-2523-8840 ต่อ 123, 124, 505