รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP โรงเรียนธัญบุรี

ผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร จำนวน ๑ คน และรองผู้บริหาร จำนวน 4 คน

ครูผู้สอน

ข้อมูลสารสนเทศของครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวนทั้งหมด 138 คน 

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13 คน

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26 คน

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 คน 

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 คน

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 8 คน

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18 คน

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7 คน

  • – กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 12 คน

  • – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 คน

นักเรียน

ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนตามระดับชั้นและห้องเรียน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 497 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 490 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 444 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 459 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 452 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 435 คน