กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 165 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 158 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 138 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 173 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 125 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 122 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 141 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 141 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 127 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 123 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 140 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 131 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 138 downloads
Download 157 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 243 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 146 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 382 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 114 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 131 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 111 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 127 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 123 downloads