กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 606 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 596 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 1348 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 856 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 558 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 426 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 516 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 467 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 399 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 394 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 545 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 441 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 449 downloads
Download 472 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 546 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 447 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 5436 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 506 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 436 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 404 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 411 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 464 downloads