กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 140 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 118 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 111 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 132 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 106 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 102 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 124 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 122 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 106 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 101 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 115 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 111 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 109 downloads
Download 120 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 214 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 121 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 327 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 99 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 110 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 91 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 110 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 101 downloads