กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 491 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 513 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 898 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 499 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 409 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 360 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 374 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 386 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 336 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 329 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 414 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 373 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 388 downloads
Download 411 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 474 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 376 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 4308 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 427 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 353 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 333 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 346 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 366 downloads