กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 195 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 188 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 213 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 210 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 148 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 141 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 161 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 163 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 145 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 142 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 162 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 153 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 168 downloads
Download 186 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 266 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 164 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 469 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 136 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 162 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 136 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 148 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 144 downloads