กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 67 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 59 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 51 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 59 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 40 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 36 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 69 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 48 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 40 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 43 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 42 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 49 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 50 downloads
Download 46 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 64 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 55 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 118 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 41 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 42 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 36 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 40 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 42 downloads