กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 108 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 94 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 83 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 105 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 81 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 71 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 103 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 90 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 74 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 75 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 84 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 83 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 85 downloads
Download 85 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 152 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 93 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 243 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 73 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 76 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 67 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 77 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 73 downloads