กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 283 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 271 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 319 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 291 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 231 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 226 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 235 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 245 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 223 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 220 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 250 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 243 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 244 downloads
Download 276 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 345 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 244 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 1055 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 266 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 231 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 207 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 221 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 211 downloads