กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 425 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 461 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 696 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 429 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 350 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 327 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 320 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 352 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 300 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 308 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 352 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 339 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 343 downloads
Download 373 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 442 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 341 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 2847 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 391 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 314 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 295 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 312 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 326 downloads