กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 315 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 377 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 392 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 323 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 263 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 247 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 258 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 270 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 245 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 246 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 281 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 274 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 271 downloads
Download 306 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 374 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 270 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 1293 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 311 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 253 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 232 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 242 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 252 downloads