กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

แบบฟอร์มบันทึก ต่างๆ
บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม
Download 42 downloads
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
Download 32 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
Download 36 downloads
แบบบันทึกขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download 34 downloads

 

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลา ข้าราชการครู
Download 30 downloads
แบบใบลา เลี้ยงดูบุตร
Download 21 downloads
แบบใบลา อุปสมบท
Download 48 downloads
แบบใบลา ลูกจ้าง
Download 35 downloads
ABSENCE REQUEST FORM
Download 27 downloads
CAMPUS LEAVE REQUEST FORM
Download 31 downloads

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
Download 31 downloads
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
Download 34 downloads
แบบฟอร์ม ธอส ธกส กบข
Download 37 downloads
Download 32 downloads

 

 

แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส.02.10ครู
Download 30 downloads
แบบคำขอต่ออายุใบประอบวิชชาชีพ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา
Download 38 downloads

 

 

แบบขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ
Download 75 downloads
บันทึกผลปฏิบัตืหน้าที่ครู
Download 28 downloads
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2
Download 28 downloads

 

 

แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
เอกสารสำหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา
Download 24 downloads
แบบเสนอขอพระราชทาน รร.1
Download 27 downloads
แบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. และ ต.ย
Download 27 downloads