ประกาศโรงเรียนธัญบุรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทย
โรงเรียนธัญบุรี จึงดำเนินการ ปิดสถานศึกษา
ตั้งแต่ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ขอเลื่อนการรับสมัคร การสอบ นักเรียน ม.1 และ ม.4 จากการดำเนินการเดิมรับสมัคร
วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และการมอบตัวนักเรียนออกไป อย่างไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ โปรดติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียน