รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมแคมป์ ครั้งที่ 1