กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยและการรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างเป็นระบบพี่ดูแลน้อง

โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น.