• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3