มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแร่ระบาดของโรคโควิด 19