โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.

ประกาศรับสมัครกศน2-2563

โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563 – 30  พฤศจิกายน  2563


1. ระยะเวลาเรียน

– หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 2 ปี

– หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ปี

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 – หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.6 หรือเทียบเท่า

– หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 หรือเทียบเท่า

3. หลักฐานการรับสมัคร

– วุฒิการศึกษา ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (สวมเสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ)

– สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประชาชนตนเอง  1 ฉบับ

– ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4. กำหนดการรับสมัคร

– ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563 – 30  พฤศจิกายน  2563  ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 

5. กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน

– วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

                   นักศึกษาใหม่ ณ ห้อง 711

                   นักศึกษาเก่า ณ ลานเอนกประสงค์

– แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ

– เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกมาให้เรียบร้อย (สมุด, ปากกา)

6. กำหนดการเรียน

– วันอังคาร, วันพุธ เวลา  17.00 – 20.00 น.

– วันอาทิตย์         เวลา  08.30 – 16.30 น.


ติดต่อโรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี  โทร 0-2523-8840 ต่อ 123, 124, 505