ปิดและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธัญบุรี ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 14-30 พฤษจิกายน 2563
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563