• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)