การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

แบบประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

คำสั่งที่-185-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการ

คำสั่งที่-181-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง-สำหรับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

คำสั่งที่-176-การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา

คำสั่งที่-171-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่-ตำแหน่งครู

คำสั่งที่-167-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง-และผู้ควบคุมงานจ้างย้ายและรื้อถอนไฟฟ้าภายใน

คำสั่งที่-152-ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา-2562