ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ขั้นตอนการสมัครเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

 1. ยื่นความจำนงและสมัครในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนธัญบุรี www.tbs.ac.th และ Facebook แฟนเพจ โรงเรียนธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 2. นักเรียนไม่ต้องพิมพ์หรือปรินต์ใบสมัครออกมาติดรูป และไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น ในวันที่ยื่นรับสมัครออนไลน์ วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 (เอกสารให้นำมาส่งวันที่นักเรียนมาสอบข้อเขียน)
 3. นักเรียนต้องยื่นความจำนงและสมัครในระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น และโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ในวันที่ 15 พ.ค. 2563 โดยติดประกาศด้านหน้าร.ร. และทางออนไลน์เว็บไซต์และเพจของ ร.ร.เท่านั้น
 4. บัตรเข้าห้องสอบทางโรงเรียนจะจัดพิมพ์ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน
 5. นักเรียนสมัครความสามารถพิเศษต้องมาสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ตามวันที่กำหนด
 6. นักเรียนต้องนำเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนามายื่นในวันที่นักเรียนมาสอบข้อเขียน ก่อนเข้าห้องสอบ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
 7. ในวันสอบคัดเลือกจะอนุญาตเฉพาะนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนเท่านั้น โดยให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ เวลา 12.00 น. ด้านนอกโรงเรียนเท่านั้น
 8. การรับสมัครนักเรียนยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์ โควิค-19 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน และต้องผ่านจุดคัดกรองที่โรงเรียนกำหนดด้วยทุกครั้ง
 9. นักเรียนจะต้องพร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา จำนวนเงิน 5,115 บาท ในวันมอบตัวเท่านั้น

เอกสารประกอบด้วย

 1. บัตรประชาชนของนักเรียน ตัวจริงและฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 3. ระเบียนสะสมผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองความประพฤติ (เฉพาะนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.4 ) จำนวน 1 ฉบับ