ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนธัญบุรี กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียนร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ดังนี้
1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี(Sci-Tech) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน
2. ห้องเรียน Intensive Program วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน
3. ห้องเรียน Intensive Program อังกฤษ-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน

img030

มารายงานตัวในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.-12.30 น. ณ ห้องธัญกิตติคุณ โรงเรียนธัญบุรี

***หมายเหตุ นักเรียนที่ได้โควตา (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ) ให้มารายงานตัววันที่ 12 มีนาคม 2563
เวลา 08.30-12.30 น. ***

***หากไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิ์***

แผนที่โรงเรียน