ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนธัญบุรี กำหนดจัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค-19) โรงเรียนธัญบุรีจึงมีมาตรการดังนี้
1.ให้นักเรียนที่เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย 100%
2.งดเปิดเครื่องปรับอากาศโดยเปิดหน้าต่างในห้องสอบให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก
3.โรงเรียนตั้งจุดบริการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับนักเรียนที่ห้องสอบและมีจุดให้บริการสำหรับผู้ปกครอง
4.มีจุดบริการวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้เข้าสอบ

***หมายเหตุผู้เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองในวันสอบ***

นักเรียนที่มีรายชื่อให้มาสอบ ในวันและเวลาที่กำหนด

รายชื่อนักเรียนสอบIntensive Program

IntensiveEng-Program

รายชื่อนักเรียนสอบโครงการ English Program

English-Program

รายชื่อนักเรียนสอบIntensive Program

IntensiveSci-Program-1

รายชื่อนักเรียนสอบโครงการSci-Tech

Sci-Tech

รายชื่อนักเรียนสอบโครงการGifted Program

Gifted-Program1