• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กิจกรรรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้น ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กิจกรรรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้น ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

S__1073188