• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • โรงเรียนธัญบุรีจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียน และได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน รุ่นปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณฐกร บึงสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย จำกัด ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์

โรงเรียนธัญบุรีจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียน และได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน รุ่นปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณฐกร บึงสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย จำกัด ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์

โรงเรียนธัญบุรีจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์
ให้กับโรงเรียน และได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
รุ่นปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณฐกร บึงสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย จำกัด
ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์

S__4104196