• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร เยี่ยมชมการจัดค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 ณ ค่ายป่าสักแคมป์ จังหวัดลพบุรี

นายชาลี วัฒนเขจร เยี่ยมชมการจัดค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 ณ ค่ายป่าสักแคมป์ จังหวัดลพบุรี

IMG_6295 (Large)