นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

IMG_6195 (Large)