ร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องสมาร์ททีวี และระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขต-TOR-พัฒนาสื่อสมาร์ทท