ร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และชุดเครื่องขยายเสียงในห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขต-TOR-โปรเจคเตอร์และเค