ประกาศโรงเรียนธัญบุรีเรื่องการปิดสถานศึกษา


ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณพื้นที่ใกล้ดคียง


เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงประกาศปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564