การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรม PLC วิทยาศาสตร์

นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด-3-นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปเกียรติยศ63-1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมมือกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จัดกิจกรรมแนะนำความรู้โทษของยาเสพติด

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การอบรมออนไลน์_0

รายงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

รายงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน