การอบรมเชิงปฎิบัติการค่ายดนตรี กีฬาและนันทนาการต่อต้านยาเสพติด