แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบชั้น ม.ต้น

ตารางสอบชั้น ม. ปลาย

แจ้งแก้ไขกำหนดการสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เฉพาะชั้น ม.1