รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โรงเรียนธัญบุรี

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

วารสารโรงเรียนธัญบุรี 2562

โครงการ

รายงานการอบรมการสอนผ่านระบบออนไลน์คอม1_page-0006

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนธัญบุรี

1.-แผนปฏิบัติการ-2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)

img152-แปลง