แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรี

ขอความอนุเคาระห์ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3,ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน ตอบแบบสำรวจสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(สำรวจโดยครู) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าตอบแบบสำรวจ LINK