สัญลักษณ์โรงเรียน

                   ชื่อ                                    โรงเรียนธัญบุรี

                   อักษรย่อ                             ธ.บ.                       

                   วันประกาศจัดตั้ง          วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2493

                   ตราประจำโรงเรียน                          

 ดอกบัว    หมายถึง  จังหวัดปทุมธานี

รวงข้าว   หมายถึง   อำเภอธัญบุรี

เสมา       หมายถึง  กระทรวงศึกษาธิการ

รัศมี        หมายถึง  ปัญญาความรู้

 

          ปรัชญา                                        วิริเยน   ทุกฺขมจฺ  เจติ     คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คติพจน์                                        เรียนดี  ประพฤติดี   มีวินัย จิตใจสะอาด   มารยาทงาม

          ศูนย์รวมจิตใจ                                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช       

          พระพุทธรูปประจำโรงเรียน                 พระศรีธัญญรัตนมหามุนี

          ต้นไม้ประจำโรงเรียน                        ต้นสัตตบรรณ

          สีประจำโรงเรียน                             ขาว – แดง

ผู้เริ่มจัดตั้งโรงเรียน                       นายอยู่   ทิพย์คงคา                

          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน      ผศ.ดร.รจนา  สุนทรานนท์

          นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คนปัจจุบัน                นายถนอม ผดุงสุทธิ์