ประกาศมาตรการและแนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัย ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ