อำนาจหน้าที่

คำสั่งมอบหมายงานปี 2563 โรงเรียนธัญบุรี

คำสั่งมอบหมายงานปี63

คำสั่งงานบุคคลปี 2563

คำสั่งงานบุคคล-ปี-2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไปประจำปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไปประจำปี2563แก้ไข

คำสั่งมอบหมายหน้าที่กิจการนักเรียน 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่กิจการนักเรียน63

คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนปี 2563

คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน-ปี-63