หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์การเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนธัญบุรี

ประกาศนโยบายธ.บ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏฺิบัติงานของข้าราชการครู

เกณฑ์การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

06-เกณฑ์การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-ตำแหน่งครู

แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ

แบบ-วฐ1-3-ปรับปรุง-สพฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู