• Home »
  • ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ. »
  • โรงเรียนธัญบุรีรับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศ

โรงเรียนธัญบุรีรับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศ

โรงเรียนธัญบุรีรับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศ
นายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี

S__947091