• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • โรงเรียนธัญบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

โรงเรียนธัญบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

S__3883016