ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เป็นประธานเปิดอบรมการส่งเสริมพฤติกรรม อารมณ์และความคิด ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ รับโล่เพื่อแสดงความขอบคุณจากสำนักงานอัยการผู้คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

Read more