ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนธัญบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

Read more

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์แน

Read more

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ เพื่อสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)036

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

Read more