กลุ่มบริหารวิชาการ

เอกสารงานวิชาการ
วก.01บันทึกขอเวลาเรียนให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
Download 320 downloads
วก.02 ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนฝึกซ้อม
Download 2610 downloads
วก.05ข้อเสนอแนะ
Download 301 downloads

 

งานจัดการเรียนการสอน

 

 

งานทะเบียนนักเรียน

 

 

งานวัดผลประเมินผล