กลุ่มบริหารวิชาการ

เอกสารงานวิชาการ
วก.01บันทึกขอเวลาเรียนให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
Download 50 downloads
วก.02 ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนฝึกซ้อม
Download 77 downloads
วก.05ข้อเสนอแนะ
Download 50 downloads

 

งานจัดการเรียนการสอน

 

 

งานทะเบียนนักเรียน

 

 

งานวัดผลประเมินผล