กลุ่มบริหารวิชาการ

เอกสารงานวิชาการ
วก.01บันทึกขอเวลาเรียนให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
Download 198 downloads
วก.02 ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนฝึกซ้อม
Download 286 downloads
วก.05ข้อเสนอแนะ
Download 190 downloads

 

งานจัดการเรียนการสอน

 

 

งานทะเบียนนักเรียน

 

 

งานวัดผลประเมินผล