ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบ 2

>>> ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program) ม.1 ม.4

>>> ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ม.1 ม.4

>>> ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (Eng-Math Intensive Program) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยี (Sci-Tech) ม. 4