ประกาศโรงเรียนธัญบุรี

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนเดิม

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ และ โครงการความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564