ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เข้าร่วมประชุมการพิจารณาที่นั่งเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19

Read more

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ พบนักเรียนในวันเปิดเรียนหลังจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

Read more

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มอบหมายงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไปประสานงานกับเทศบาลนครรังสิตขอใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนธัญบุรี

Read more

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสิณัฐตา นิรันต์พันธ์ ดำเนินการเตรียมความพร้อม ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาอาคารสถานที่

Read more

ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกรัฐมนตรีนครรังสิต เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่ง

Read more

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เป็นประธานประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-6 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด

Read more