• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เป็นประธานเปิดอบรมการส่งเสริมพฤติกรรม อารมณ์และความคิด ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เป็นประธานเปิดอบรมการส่งเสริมพฤติกรรม อารมณ์และความคิด ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น