ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ และคณะครู พบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่ม 1)