รองผู้อำนวยการเกศินี พันธุมจินดา ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-Net