ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ พบนักเรียนในวันเปิดเรียนหลังจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019