• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสิณัฐตา นิรันต์พันธ์ ดำเนินการเตรียมความพร้อม ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาอาคารสถานที่

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสิณัฐตา นิรันต์พันธ์ ดำเนินการเตรียมความพร้อม ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาอาคารสถานที่