แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการด้านงานวิชาการ

1.การขอเทียบโอนผลการเรียน
2.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
3.การขอย้ายเข้า
4.การลาออก
5.การรับนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ สถานที่ติดต่อ อาคาร 1 ชั้น 2 ติดต่อในวันและเวลาราชการ

แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการด้านงานวิชาก