การใช้งาน google classroom และ google meet ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับนักเรียน

การใช้งาน google classroom สำหรับนักเรียน

การติดตั้ง app google classroom ด้วยโทรศัพท์

การลงชื่อเข้าใช้งาน app google classroom ด้วยโทรศัพท์

การเข้าห้องเรียน google classroom ด้วยโทรศัพท์

เปิดอ่านสื่อการสอนจาก google classroom ด้วยโทรศัพท์

การส่งงานผ่าน app google classroom ด้วยโทรศัพท์

การใช้งาน google classroom ด้วยคอมพิวเตอร์

การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน google meet ด้วยโทรศัพท์

การติดตั้ง app google meet ด้วยโทรศัพท์

การเข้าเรียนออนไลน์ด้วยโทรศัพท์ผ่าน meet อย่างง่าย

การใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน เช่น g-mail, google drive, เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน

การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ g-mail โรงเรียน ในการเปลี่ยนรหัส

การใช้งานการจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ไว้ที่ google drive

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด ในการเข้าอ่านหนังสือออนไลน์