รับสมัครนักศึกษา กศน. โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 1/2563

โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ระดับที่เปิดรับสมัคร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบโอน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบโอน

สมัครเรียนผ่านระบบได้ที่ —>Link

หลักฐานการสมัครเรียน (ส่งหลักฐานในวันเปิดภาคเรียน)

 • บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 2 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน สำเนา 2 ชุด
 • วุฒิการศึกษา สำเนา 2 ชุด
 • รูปถ่ายนักศึกษา 1.5 นิ้ว 2 ใบ (รูปถ่ายชุดนักศึกษา)
 • บัตรประจำตัวประชาชนบิดา สำเนา 2 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนมารดา สำเนา 2 ชุด
 • ทะเบียนบ้านบิดา สำเนา 2 ชุด
 • ทะเบียนบ้านมารดา สำเนา 2 ชุด
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนา 2 ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร 02-5324891 (ฝ่ายวิชาการ) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ติดตามการแจ้งวันเปิดภาคเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.ac.th