ตรวจผลการเรียน

ตรวจสอบคะแนนการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2562

แสดงผลการเรียนโรงเรียนธัญบุรี

หมายเลขประจำตัว คือ เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2542 ให้ใส่เป็น 09/01/2542